Bylinkový záhon

Bylinkový záhon

Záhon vznikl u jižní stěny budovy školy přemístěním části zeminy a ornice získané při realizaci jezírka. Záhon je nepravidelného tvaru, dlouhý cca 5 metrů a široký od 1 do 1,5 m a je ohraničen obrubou z přírodních materiálů. Vysazeno je zde téměř 40 ks bylin různých druhů se zaměřením na druhy využitelné v kuchyni. Bylinky jsou doplněny cedulkami s názvy.

Bylinky z tohoto záhonu se budou využívat při přípravě pokrmů, u kterých se děti zapojí do přípravy, jako jsou např. pomazánky. Bylinky budeme také sušit a dále využívat v rámci výukových programů. Záměrem je také sběr semen a založení semínkové banky pro místní veřejnost. Pro výuku venku budou sloužit především jako lákadlo pro hmyz a motýly, které budou moct děti pozorovat, popř. lovit.

Jezírko s pobřežní zónou

Jezírko s pobřežní zónou

V severovýchodní části zahrady bylo vybudováno jezírko o celkové ploše 40 m2, které se skládá z hluboké části o hloubce 1m a rozměrech cca 3×4 m, a pobřežní zóny hloubky 10-30 cm, která bude osázená vhodnými druhy rostlin. Jezírko je napájené dešťovou vodou ze střechy budovy školy, která je do jezírka svedena podzemním svodem. Přepad z jezírka vede opět pod zemí do jižní části zahrady, kde se bude přebytečná voda vsakovat v uměle vytvořeném mokřadu.

U jezírka bylo vybudováno molo s lanovým zábradlím. Záměrem je, aby se v průběhu několika let vytvořila v jezírku biologická rovnováha a nastěhovaly se do něj různé druhy bezobratlých živočichů a obojživelníků. Vodní plocha spolu s dalšími prvky, jako jsou výsadby bobulovitých keřů, také do zahrady přiláká různé druhy ptactva.

Jezírko bude sloužit k výuce programů týkajících se vodních živočichů a ekosystémů. Mladší děti budou moct lovit bezobratlé živočichy a určovat je pomocí klíčů. Starší děti mohou kromě živočichů sledovat i kvalitu vody a mikrofaunu. Jezírko bude také názornou ukázkou, jak je možné hospodařit s dešťovou vodou nejen v zahradách, ale i v krajině.

Didaktický vodní prvek

Didaktický vodní prvek

Několik metrů od zamýšleného jezírka se nachází studna s užitkovou vodou a pumpou. V těchto místech byl vybudován výukový prvek složený z několika na sebe navazujících korýtek s různými výřezy, přepážkami, přepady, vodními mlýnky apod. Korýtka jsou napájena vodou ze studny a poteče do jezírka, kde přispěje k provzdušňování stojaté vody.

Děti budou mít možnost sledovat, jak se chová proudící voda v různých podmínkách. Pro děti z mateřské školy to bude především herní prvek v teplých měsících.

Vrbičkový tunel

Vrbičkový tunel

V jihozápadním rohu zahrady, který je také spíše vlhčí, v některých částech roku až zamokřený, se již nyní nachází starší vrbový přístřešek. Nabízí se proto doplnit tuto vrbovou stavbu vrbičkovým tunelem, který bude spojovat východ z mokřadu právě s tímto vrbovým přístřeškem. Tunel bude dlouhý celkem 6m a vysoký 1m.

Tunel bude sloužit především jako herní prvek pro děti z mateřské školy, ale také pro účastníky příměstských táborů apod. Starší děti mohou pozorovat, jak vrby přispívají k odvodňování jinak zamokřeného stanoviště.

Zemní val

Zemní val

Ve východní část zahrady vznikl zemní val ze zeminy a ornice získané při budování jezírka. Val tvaru Y vysoký max. 1m rozčlenil tuto část na zahrady na stinný kout s jezírkem, vodním prvkem a křížkem, který se nachází v rohu zahrady, část, která bude sloužit především k pěstování zeleniny a volnou plochu. Jihozápadní rameno společně z části východního ramene orientovaného na jih, bude sloužit jako sluneční past se suchou zídkou a budou se zde pěstovat některé druhy ovoce a zeleniny. Severozápadní rameno valu bude sloužit jako záhon léčivých a aromatických trvalek. Rostliny budou doplněny cedulkami s názvy. Východní rameno bude osázeno nižšími keři s jedlými plody, jako jsou rybízy nebo maliníky.

Jedlé plody keřů budou sloužit k přímé spotřebě nebo k výrobě různých produktů (viz jedlý živý plot). Léčivé a aromatické trvalky budeme sušit, vyrábět z nich produkty jako jsou masti, tinktury, vonné pytlíky apod. Z rostlin budeme také sbírat semena, která nabídneme místní veřejnosti v rámci semínkové banky. Aromatické byliny jsou dále lákadlem pro různé druhy hmyzu, které budou moci děti pozorovat a určovat pomocí určovacích klíčů. Na jižní části valu budeme pěstovat např. dýně, které kromě konzumace mohou být používány i jako materiál pro výrobu dekorací.

Hliněná pec

Hliněná pec

V blízkosti budovy, u severní stěny venkovní učebny, byla postavena hliněná pec, která bude sloužit k pečení chleba, sušenek apod. Děti budou mít možnost vyzkoušet si v rámci výukových programů pečení chleba i dalších pochutin ve venkovní hliněné peci. Také plánujeme pravidelně pořádat akce pro veřejnost, jejichž součástí bude právě např. pečení kváskového chleba apod.

Kompostovací toaleta

Kompostovací toaleta

V zahradě je umístěna kompostovací toaleta, která bude sloužit jako venkovní záchod. V kompostovací toaletě díky vhodně zvolenému proudění vzduchu a oddělení tekuté a pevné části dochází k procesu kompostování. Takovou toaletu není potřeba pravidelně vyvážet a vzniklý kompost bude využíván jako hnojivo v zahradě.

Lis na ovoce, drtič na ovoce, solární sušička

Solární sušička

Všechno toto vybavení bude sloužit ke zpracování ovoce z naší zahrady, ale i z jiných zdrojů. Kromě výukových programů zaměřených na toto téma budeme pořádat akce pro veřejnost, které budou tematicky zaměřené např. právě na zpracování ovoce. První takovou akcí bylo slavnostní otevření centra environmentálního vzdělávání v září 2020.

Solární vařič je dobrým příkladem, jak lze jednoduše šetřit energiemi. Vařič budeme využívat v rámci výukových programů zaměřených na vaření, zpracování ovoce apod. Dále ho mohou využívat děti z mateřské školy, např. k vaření bylinkových čajů.

Dendrofon

Dendrofon

Tento didaktický prvek bude sloužit především dětem z mateřské školy, ale i jiným návštěvníkům zahrady. Díky použití různých druhů dřev si děti uvědomí různé vlastnosti jednotlivých druhů druhů dřev.